Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Strijdrede (VJW) 1 mei 2006: De (Nieuw-)Solidaristische visie!

Posted by drietand op 21 oktober, 2007

Kameraden,

Dit is een meeting, dit is een feest, dit is een strijddag. Een strijddag van en voor nationalisten, maar vooral een strijddag om een oud en tot voor kort totaal genegeerd ideaal terug tot leven te brengen.

Dit ideaal, dit idee, deze vergeten doelstellingen zijn vervat in 1 kreet! Namelijk de kreet voor een Nationaal-Solidaristische wereldbeschouwing! Ja kameraden, wij houden een strijddag voor een wereldbeschouwing.

Want dat is het, kameraden, het solidarisme is een allesomvattende ideologie een leidraad en een machtig werkmiddel. Het is een gids voor de strijd. Het duidt de marsrichting aan en het geeft ons houvast.

Want ik zal u geen groot geheim onthullen als ik u zeg dat we vele vijanden hebben, en deze vijanden slaan ons voortdurend om de oren met hun ideologieën en met hun wereldbeschouwingen, kortom met hun maatschappijbeelden. Onze tegenstanders willen hun wil opleggen aan ons en aan de volledige bevolking.

Onze tegenstanders samen met de zogenaamde elite van dit land willen de bevolking en vooral de jongeren in onze maatschappij wijsmaken dat er geen ideologische strekkingen meer nodig zijn, dat alles opperbest geregeld is en vooral dat er gewoon geen ander maatschappijmodel buiten het bestaande mogelijk is.

De jongeren moeten van hen aanvaarden dat de huidige en vooral de toekomstige samenleving een multiraciale maatschappij zal zijn, neen beter nog een multiculturele want dat klinkt wat interessanter. Zij zeggen dat dit een verrijking voor onze samenleving is en zal zijn!? Kameraden, heeft iemand van jullie al iets van deze enorme rijkdom opgemerkt? Ik in elk geval niet.

Het enige dat deze multiraciale maatschappij ons rechtsrevolutionairen heeft opgebracht is een aantasting van ons grondwettelijk recht op een vrije mening. Met andere woorden de multiculturele wereld is een wereld zonder vrije meningsuiting. Het is een door wetten geschraagde dwangbuis voor ons en voor ons volk. Multicultuur betekent eigenlijk noncultuur, geen cultuur, laffe cultuur. En waar het eigenlijk om draait is dat multicultuur staat voor geldcultuur.

En daar moeten we onze vijanden zoeken, kameraden, daar zullen we de verantwoordelijken vinden voor de invoer van vreemdelingen en voor het verraad aan het eigen volk, bij het neoliberale gespuis dat op dit moment onze wereld en dit land in zijn macht houd.

Is er iemand in dit land die echt geloofd dat de bezorgdheid voor de reeds ingevoerde vreemdelingen gebaseerd is op menslievendheid of mooier gezegd is ingegeven door humanitaire beweegredenen.

Ik zeg u, kameraden, deze vreemdelingen zijn en worden nog steeds ingevoerd om het grootkapitaal te dienen, om de winsten van de bedrijven verder te maximaliseren en vooral om de druk op de lonen te verhogen.

Iedereen die het nieuws volgt weet dat het grootkapitaal eist dat de lonen worden bevroren en dat er een flexibele werkkrachtreserve word gevormd. Daarom hun eis en verlangen om nog meer vreemde werkkrachten in te voeren. Zo kunnen ze deze vreemdelingen gebruiken om u en u ouders te beconcurreren en zo de verarming van de werkende bevolking in zijn geheel verder door te voeren.

Zal dit een bescherming zijn voor onze economie en werkende samenleving, zal dit ertoe leiden dat de welvaart en de stabiliteit in onze maatschappij vergroot zoals al onze vijanden beweren. Het tegendeel is waar, door de overvloed aan arbeidsreserve en de frustratie die dat teweegbrengt, bij zowel de eigen bevolking als bij de vreemdelingen, word er een explosief mengsel gecreëerd.

Enoch Powel zag reeds in de jaren ‘70 dat de massale invoer van vreemde arbeidskrachten zou leiden tot bloedvergieten in de Engelse steden. Intussen weten we dat deze voorspellingen juist waren en niet alleen in Engelse steden maar in verschillende Europese landen en steden. Naast bloedige aanslagen in Spanje en Londen was er de bijna burgeroorlog in verschillende Franse steden. In ons land is er echter niks aan de hand volgens de multiculmedia, vind men het hier normaal dat er op politiewagens geschoten word en dat er ettelijke voertuigen vernietigd werden. Hier is de staat maar in gevaar als mensen zoals wij een meeting houden. Dan moet er opgetreden worden, alleen dan worden onze tegenstanders wakker.

De echte problemen in dit land zoals de massale jeugdwerkloosheid en de vele nepstatuten voor werkende jongeren zijn geen grote zorgen voor het grootkapitaal. En nog minder zorgen maken ze zich over de vernietiging van de op solidariteit gebaseerde werkgemeenschap Vlaanderen.

Integendeel zij breken onze sociale volksverworvenheden steeds verder af. En eigenaardig genoeg liggen ook de linkse partijen niet echt wakker van de problemen van het eigen volk, ik zou zeggen vooral niet van het eigen volk.

De linkse stroming in dit land zegt dat ze tegen globalisering is. Ze beweren tegen de uitbuitende tendensen van het grootkapitaal te zijn. Ze beweren de vertegenwoordigers te zijn van onze werkgemeenschap. En het strafste van al is dat zij beweren de enige te zijn die een alternatief aanbieden.

De socialisten van allerlei slag die eigenlijk 1 mei als een strijddag voor de arbeidersklasse zouden moeten vieren en in eer houden, hebben integendeel deze dag ingeruild voor een nieuw doel, namelijk het verdedigen van een puur neoliberale maatschappij. Ze zijn de koplopers van een Europese eenheidsmarkt, ze zijn al jaren verantwoordelijk voor de steeds maar verdere uitbreiding van deze Europese monsterstaat. En als het dan fataal dreigt af te lopen zoals met de vrijmaking van de dienstensector dan schreeuwen ze moord en brand en dan moet er plots een meer sociale Europese staat komen.

Voor ons, Nationaal-Solidaristen, was het al van in het begin duidelijk dat de Europese staat vooral, en bijna exclusief, een eenheidsmarkt geworden is. Dat was ook van in het begin de bedoeling: het vrijmaken van kapitaal en goederen en vooral van goedkope arbeidskrachten. En als klap op de vuurpijl en als einddoel een overkoepelende staatsstructuur institutionaliseren om de verworvenheden van het neokapitalisme vast te leggen.

Met andere woorden men wil de bestaande structuren betoneren en eigenlijk de weg op gaan van een verenigde staten van Europa met zijn grootkapitalistische machtsconcentratie waarin geen plaats meer zal zijn voor een Solidaristische volkswil.

Jullie, de jongeren, moeten de criminele benden van het grootkapitaal en hun omgekochte socialisten van alle slag bestrijden in woord en daad. In Frankrijk komen massaal jongeren op straat tegen het neoliberaal beleid, en neem van mij aan dat men ook in dit land met dergelijke trucjes zoals onbeschermde contracten vroeg of laat zal uitpakken. We mogen de linkse groepen niet met het initiatief laten lopen, we moeten zelf proberen het jeugdverzet te organiseren en de doelstellingen van de strijd mede te beïnvloeden!

We mogen niet langer dulden dat het gerechtvaardigde verzet van jongeren steeds weer omgeleid word en verraden word door omgekochte linkse agenten die er steevast een strijd van willen maken gericht tegen het zogenaamde rechts-extremistisch gedachtegoed. Deze linkse agenten in dienst van de staat willen elke alternatief, zowel maatschappelijke als economische, monddood maken. En telkens weer buigen zij de strijd om met telkens weer diezelfde afgeleefde slogans. En altijd komen komt het op hetzelfde uit: namelijk de strijd voor een multiculturele wondermaatschappij.

Wie van u is deze zever niet kotsbeu, wie van u krijgt van die staatsslogans en van de door deze verdrukkende staat uitgevonden onzin niet de kots in de mond? Wie van u slikt deze kleinburgerlijke prietpraat van zogenaamde linkse nepactivisten? Welke soort van jongeren gelooft er nog die zever die nu al tientallen jaren door die zelfde kliek opgefokte, vetgemeste en overgesubsidieerde lammelingen word verkocht? Ik ben zeker, kameraden, dat er in deze zaal niet al te veel te vinden zullen zijn!

Het kan niet de roeping van de jeugd zijn dat zij braaf en kritiekloos dezelfde wegen blijven volgen die nu al decennia worden gevolgd. Het zijn duidelijk dwaalwegen gebleken die ons volk naar de afgrond en naar de sociale verarming leiden.

De jeugd heeft integendeel juist de roeping en de taak om verandering na te streven! Zij moet breken met de door tv en andere media opgelegde levenswijze en maatschappij-invulling! Zij moet als het ware een nieuw spoor volgen, een nieuwe weg inslaan! Onze maatschappelijke doelen terug in eigen handen nemen! Een nieuwe weg zoeken om onze welvaartstaat te behouden!

Onze steden zijn steeds meer bezet door steeds grotere groepen islamieten die op hun beurt de steun krijgen van de omgekochte en door de staat verwende linkse verradersbenden. Daar bovenop krijgen deze volksvreemde activisten de volledige steun van het repressieve staatsapparaat met zijn politie en zijn rechtbanken.

Kortom, deze staat is in handen van een bende uitzuigers van het eigen volk en zij werpen alle middelen in de weegschaal om ons te bestrijden.

De milities van de staat gaande van moslimjongeren tot antifa hebben de armen in elkaar geslagen om ons volk te verknechten en uit te buiten.

Onze tegenstanders en zeker de moslims onder hen hebben echter een uitzonderlijk sterk wapen zij hebben namelijk een geloof en dat geloof, beste kameraden, is iets wat bij ons is kapotgemaakt! Doelbewust heeft het opvoedingssysteem elk geloof, elke overtuiging die ingaat tegen het bestaande systeem vernietigd of op zijn minst belachelijk gemaakt.

Ons volk mag niet meer geloven in een betere maatschappij!
Ons volk mag niet meer geloven in de eigen gemeenschap!
Ons volk mag niet meer vechten voor zijn eigen toekomst!
Ons volk mag niet eens meer als volk omschreven worden!

Voor de geldmaatschappij en zijn knechten is het begrip volk een te verwerpen begrip! Zij zien liever een gekleurde consumentenmaatschappij. Iedereen hetzelfde ideaal namelijk het recht om te consumeren en te conformeren. Iedereen moet hetzelfde denken en hetzelfde doen. Men tolereert geen andersdenkenden meer. Men wil een grauwe lusteloze en futloze samenleving.

Vandaag is er jammer genoeg geen enkele groep die men als een elite zou kunnen omschrijven en die ons volk zou kunnen of willen leiden naar een solidaristische staat. De machtselite in dit land staat veraf van het eigen volk en ze staat nog verder af van de belangen van dat volk.

De bestaande elites in dit land zijn verkocht aan verouderde ideeën, ze worden vetgemest om zich koest te houden en om ons volk tam en mak te houden. Dat is de opdracht die zij gekregen hebben in ruil voor vet betaalde postjes en functies.

Laat ons echter geen enkele illusie hebben over het parlement en over onze gekozenen des volks. Deze parasieten zijn maar in 1 ding geïnteresseerd en dat is in het leegroven van de staatskas, mooie reizen maken op onze kosten en zo weinig mogelijk werken. Het is in de meeste partijen nu al zo gortig dat een parlementair mandaat blijkbaar over gaat van vader op zoon of van vader op dochter. Het zij als het ware de nieuwe baronnen en baronessen.

En terwijl ik toch bezig ben, is het u al opgevallen hoeveel vreemdelingen met een Belgische identiteitskaart er al in dat parlement zetelen? En kan iemand mij vertellen waarom er geen gewone arbeider of bediende van ons volk in dat parlement zit? Blijkbaar zijn die zogezegd achtergestelde allochtonen goed bezig om tot in de hoogste regionen carrière te maken en dat terwijl onze gewone mensen kunnen fluiten naar gelijk welk mandaat.

Kortom, op deze mensen moeten we niet rekenen om revolutionaire veranderingen in onze maatschappij door te voeren, van het profitariaat moeten we geen Nationaal-Solidaristische daden verwachten.

Daarom, kameraden, is het noodzakelijk dat de jeugd een nieuwe marsrichting inslaat! De jongeren moeten zelf hun politieke scholing ter hand nemen. Nieuwe horizonten opzoeken. Een nieuw geloof verspreiden.

Het geloof in een eigen volksstaat!
Het geloof dat een multiculturele maatschappij een vernietiging inhoud van de eigen volkswaarden en volkscultuur!
Het geloof in een economie die ten dienste staat van de eigen bevolking!
Het geloof dat een Eén gemaakte wereld met allemaal dezelfde mensen en belangen niet bestaat!
Het geloof in de maakbaarheid van onze samenleving!

En daarom op naar een nieuwe maatschappij!

Met een Nationaal-Solidaristisch ideaal!

Daarom kameraden de revolutionaire leuze:

Jeugd in Europa, vooruit met de Nationale Revolutie!!!

Eddy Hermy

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: