Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Koopkracht

Posted by drietand op 23 januari, 2008

De laatste weken zijn er steeds meer spontane stakingen in sommige bedrijven. Het begon vooral bij de toeleveringsbedrijven van Ford maar deint nu uit naar andere bedrijven en sectoren. Het is te verwachten dat deze golf van sociale strijd niet zal verminderen, integendeel het zal een constante worden in de komende maanden. Bij de toeleveringsbedrijven speelt niet alleen de koopkracht een rol bij de onvrede, maar is er vooral het toenemend verzet tegen de interim-tewerkstelling. Toch is de stijgende levensduurte de hoofdoorzaak van het ongenoegen bij de gesalarieerde bevolkingsgroepen. En dat is tot hiertoe nog altijd de meerderheid van de bevolking. Het is voor iedereen die zijn maandelijks kosten moet betalen met een loon duidelijk dat de stakers alleen maar uiting geven aan een gerechtvaardigd ongenoegen en dat hun strijd legitiem is. Want je moet nu toch wel blind zijn (of veel geld hebben) als je de stijgende levensduurte nog niet zelf aan den lijve hebt ondervonden. De inflatie is nu officieel zo rond de 3% maar iedereen weet dat dit cijfer gewoon gemanipuleerd is, al was het maar omdat men een gewone index hanteert met daarnaast een gezondheidsindex.

De gezondheidsindex telt niet mee voor de berekening van de indexsprongen, die is misschien wel gezond voor de staat en de patroons, maar zeker niet voor de gezondheid van het gezinsbudget. In werkelijkheid gaan de inkomens achteruit want de goederen die je voor je inkomen kunt kopen verminderen (dat noemen we achteruitgang van de koopkracht). Het kapitaal en de staat laten oogluiken toe dat het zuurverdiende geld dat de gezinnen verdienen steeds minder waard wordt.

Door de Europese Centrale Bank onder druk te zetten zodat deze de rente niet verhogen en er zo steeds meer geld in omloop wordt gebracht organiseren ze de stijgende inflatie. De grote Europese landen zo als Duitsland en Frankrijk willen de uitvoer en de consumptie niet in gevaar brengen. Daarom pompen ze steeds meer geld in het systeem. Ook de (uit Amerika overgewaaide) hypotheekcrisis en de angst op de financiële markten zorgt ervoor dat de ECB massa’s geld in omloop brengen. Voor de staat is dit op korte termijn interessant, want zo vermindert het totale tekort dat de staat nu heeft (85% van het BBP (bruto binnenlands product)). Dit is vooral te danken aan die lage rente.

Voor het kapitaal is het ook op korte termijn een winsituatie. De consumptie blijft op peil en door de lage rente kon men dan weer geld lenen om te investeren en zo de mogelijkheid scheppen om met de eigen winst royale bonussen uit te keren aan de aandeelhouders en kaders. Dat in plaats van het eigen vermogen te activeren. De kapitaalgroepen rekenen op de staat en op de huidige vakbondsleiding om de negatieve aspecten van inflatie te laten betalen door de bevolking. De vakbonden en de patroons zeggen tegen de arbeiders dat ze zich verantwoordelijk en verstandig moeten gedragen en niet teveel eisen moeten stellen. Dat zou onze concurrentiepositie in gevaar brengen. Maar hoe kunnen de grootste verdedigers van de vrije markt het de loontrekkende nu kwalijk nemen dat ze hun macht en aantal gebruiken om geld te eisen? Is de markt dan niet voor iedereen vrij en mogen niet alle spelers op de markt het onderste uit de kan halen? Dat noemt toch liberale globale marktwerking, dat is toch de praktische toepassing van het liberalisme voor iedereen? Of is liberalisme alleen maar het voorrecht van de kapitaalgroepen? Mogen alleen zij de markwerking sturen via hun politieke elite?

Wij, nieuw-solidaristen, weten al lang dat liberalisme en de vrije markt gewoon vrijheid betekent voor de machtigen en niet voor de massa van de werkenden. Om dit systeem te doorbreken moet er een andere maatschappij komen. Een maatschappij waar alle productiekrachten hun rechtmatige plaats krijgen. In bedrijven moet er een systeem van medebeheer en medebezit komen. Alleen dan zal er een nationale solidariteit mogelijk zijn waar niet de klassen tegen elkaar worden opgezet, maar waar alle klassen en standen naast elkaar kunnen strijden voor het volksbelang. Medebeheer en mede-eigendom moet de strijdkreet en het doel zijn in onze toekomstige vrije Vlaamse staat. Alleen met een solidaire en volkshomogene visie kan Vlaanderen zijn uitvoer en consumptie vrijwaren en kan onze sociale staat behouden worden. Alleen een verenigd volk kan de vergrijzing en de immigratie aanpakken. Alleen als alle productiekrachten verenigd zijn in een gezamenlijk belangenstructuur zullen we ons kunnen bevrijden van liberalisme en kapitalisme. Echte vrijheid ligt in het volkssolidarisme. De vrijheid van de liberale markt leidt alleen tot interne strijd en uiteindelijk tot armoede.

Advertenties

18 Reacties to “Koopkracht”

 1. yvan coel said

  Medebezit komt erop neer dat men werknemers gedeeltelijk in aandelen van hun bedrijf zou uitbetalen.Ik denk niet dat de gemiddelde weknemer daarvoor vragende partij is.Die ziet liever geld.In het aandelenkapitaal zouden die aandelen niet zwaar wegen en zoals de meeste kleine aandeelhouders zouden werknemers ook niet naar de algemene vergaderingen gaan.Van medebeheer zou dus op die manier niets in huis komen.De werknemersorganisaties een plaats in de raad van bestuur geven,zou ook geen goede zaak zijn.Vakbonden mogen niet een schizofrene situatie gaplaatst worden waar ze zich op de duur ook als werkgever gaan gedragen .

 2. NeoMil said

  Medebezit houdt in voor de werkgever dat hij economische deelname van zijn werknemers toestaat, maar ook dat werknemers hun verantwoordelijkheid opnemen. De gemiddelde werknemer is op dit moment net zo min voorstander hiervan als de gemiddelde burger dat is in haar ‘democratisch medebezit’. Men heeft dan immers een aandeel in iets en moet dus ook verantwoordelijkheid opnemen, dat is waar economisch solidarisme (corporatisme) rond draait! Vakbonden zijn uitsluitend werknemersorganisaties, UNIZO etc. zijn uitsluitend werkgeversorganisaties. Van mij mogen deze allemaal afgeschaft worden voor een corporatistisch eenheids-alternatief.

  De kritiek van Yvan is, wederom, gesteld vanuit een hedendaags (liberaal en individualistisch) perspectief en gaat dus niet uit van een nationaal-revolutionair standpunt om een nieuwe mens in een nieuwe maatschappij te creëeren. Ook is er opnieuw een uit de lucht getrokken stellingname door te beweren dat het aandeel van de werknemers toch nooit groot genoeg zal zijn. Als je ergens niets van weet moet je ook niet dergelijke beweringen uit de mouw gaan schudden zonder ze te onderbouwen.

 3. yvan coel said

  Een werknemer kan nooit zomaar aandelen in de schoot geworpen krijgen.Het zou een deel van de vergoeding uitmaken.Gegeven de waarde van een bedrijf zal de werknemer nooit veel aandelen bezitten.Een werknemer zal trouwens niet kiezen voor het ontvangen van aandelen als hij dat kan en het zit er dik in dat hij ze verkoopt. Er in ieder geval is geen reden het hem op te leggen.Zelfs nu gaan de meeste kleine aandeelhouders nooit naar een algemene vergadering.De werknemers gaan niet anders handelen moesten zij aandeelhouders worden.
  Vakbonden en werkegeversorganisaties mogen zeker niet afgeschaft worden.De werknemers moeten zich kunnen organiseren om in het gewicht te kunnen vallen tegenover de werkgever.Die laatste mogen zich ook organiseren,ondermeer om advies te geven aan de overheid.
  De huidige overlegstructuren op het niveau van bedrijven en sectoren mogen gerust blijven.Dat werkt.Daar moet niet veel aan verbeterd worden.
  Neomil mag altijd proberen concreet uit te leggen hoe zijn systeem er zou uitzien maar ik heb twijfels dat het beter zal werken.Ik denk zelfs het tegenovergestelde.Ik vrees voor een quasi-collectivistisch experiment met rampzalige gevolgen voor de economie.De werknemer zal er niet beter van worden.

 4. NeoMil said

  1. Elke aandeelhouder heeft sowieso recht op deelname aan aandeelhoudersvergaderingen. Dat recht kan uitgebreid worden. Daarbij dienen fysieke aandelen niet de enige maatstaf hierin te vormen, maar aan dat alternatief heeft u zeker nog nooit gedacht?
  2. Als werknemers de verantwoordelijkheid niet willen moeten ze niet hypocriet zijn, dan moeten alle vakbonden afgeschaft worden en heeft men naar mijn mening het recht ze terug ‘op z’n 19de-eeuws’ tot regelrechte slaven te maken. Maar opnieuw, je kan de arbeiders daarin veranderen, wat, de hele bevolking. Daar draait het revolutionaire solidarisme voor een groot deel om!
  3. U gaat voor de confrontatiepolitiek van Wn VS Wg. Dergelijke klassenstrijd hoort niet thuis in een solidaristische maatschappij. We moeten afstappen van deze socialistische leugen en streven naar eenheid tussen Wg en Wn voor het algemene goed.
  5. ‘Daar moet niet veel aan verbeterd worden’… ik hoop ten zeerste dat u de moeite zal doen alle vormingsteksten van N-SA naar de toekomst toe te lezen! Zoniet, dan zou u die VB-partijkaart best nog even houden…

 5. yvan coel said

  Niet zeveren.De rechten van de werknemer worden verdedigd door de vakbonden in de overlegorganen.Wij hebben nu reeds een overlegkultuur in de bedrijven en dat moet nog versterkt worden door een systeem van opgelegde arbitrage.Van klassenstrijd is geen sprake.De werknemer hoeft helemaal geen verantwoordelijkheid te nemen inzake het bestuur van het bedrijf.Dat leidt tot schizofrene toestanden.Ieder zijn plaats.
  Ik loop klakkeloos achter niemand.De meningsverschillen met het VB zijn onoverbrugbaar geworden en liggen op andere vlakken.Ik sta in het algemeen dichter bij NSA dan bij VB maar meer dan een steunkaart zit er voorlopig niet in.

 6. NeoMil said

  1. Ik zever niet, al mijn argumenten zijn oprecht en onderbouwd, anders voel ik me niet in mijn recht ze te stellen.
  2. Alle overige argumenten die ik nu wilde geven kwamen neer op cynische uitlatingen over uw vooringenomen houding, dus laat ik deze achterwege.
  3. U heeft voeling met, noch wetenschap van het N-S ALTERNATIEF haar ideologische achtergrond. Ik herhaal mijn hoop dat zodra het N-SA duidelijkheid in de economische alternatieven waar het voor staat geeft, u deze aandachtig zal lezen. Deze discussie verderzetten zou mij in een positie plaatsen waarbij ik artikels en boeken rond uw hoofd begin te slingeren, die u dan toch niet zal bekijken. Stellingen als ‘ieder zijn plaats’ passen binnen het VB en de kapitalistisch-individualistische maatschappij, maar niet binnen het N-SA en de solidaristische maatschappij. Ziehier het verschil en ziehier waar u nog achter moet komen blijkbaar. Ik neem u dit echter niet per se kwalijk en hoop dat u open staat voor alternatieven op uw huidig denkbeeld.
  4. Aan alle N-SA coördinatoren: Ik voel dat ik mijn boekje een beetje te buiten ga in deze reacties. Mocht dit zo zijn, gelieve mij hierop attent te maken. Eens de beginselverklaring is verschenen zal dat de nodige duidelijkheid scheppen, maar tot dan ben ik nog ietwat aan het gissen op bepaalde punten.

 7. eddy said

  Beste kameraad Yvan

  U zegt dat u de situatie wil houden zoals ze nu is,een overlegeconomie.
  Als je niet kijkt naar de toekomstige problemen en uitdagingen dan zou je kunnen zeggen dat het inderdaad een redelijk systeem is geweest tot hiertoe.
  Maar het geeft niet gezorgd voor de noodzakkelijke volkseenheid,integendeel.
  Daar zullen we nu de prijs voor betalen.
  Maar dat was eigenlijk al een post kapitalistisch systeem.
  Waar er partijen (vakbonden-patroons) waren die men als nationaal verankerde instituten kon zien.
  De multinationals deden met dit systeem mee omdat men ze eigenlijk had gekocht met overheidssteun.(kijk naar Ford)
  Die overheidsteun zou je op zich al als een participatie(medeeigendom)van de bevolking kunnen zien.
  De volgende fase in het kapitalisme was het globalisme.
  Nationale consensus over overleg en klassesamenwerking (overlegeconomie)zijn steeds meer in de verdrukking geraakt.
  Neem het voorbeeld van de loonvorming(die word nu bepaald door de staat(loonnorm) en die word niet meer onderhandelt(buiten een kleine marge en voor de schijn).
  De huidige fase van globalisering is nu onderhand voorbij(goedkope producten uit bv China)zullen meer en meer verdwijnen.
  De nieuwe groeilanden waaronder China zullen nu meer hoogwaardige producten op de markt brengen met een grotere toegevoegde waarde.
  Zo zullen zij Europa en vooral Duitsland fel beconcurreren met dezelfde producten.
  Nu zullen er geen naaifabriekjes en andere arbeidsintensieve bedrijven verdwijnen ,maar hoogtechnologische bedrijven zullen naar het buitenland verkassen.
  Wij in Europa en in ons land hebben intussen af te rekenen met een vergrijzingsrevolutie.
  Dat zal onze maatschappelijke krachten fel verzwakken.
  Tenzij wij er in slagen om ouderen langer te laten werken,en mensen te betalen met uitgestelde consumptiepakketen(pensioenfondsen,spaarformules).
  Om dit mogelijk te maken moeten er ander structuren worden gevormd.
  De mensen zijn daar nu nog niet rijp voor en willen directe consumptie.
  Maar het is niet de massa die spontaan met dergelijke (of andere) ideeën zullen afkomen.
  Het zijn politieke fracties die oplossingen zullen proberen te implementeren.
  Dat is juist wat N-SA wil doen of waar N-SA aan wil meewerken.
  Je begrijpt dat een meer uitgebreide uitleg niet kan op een blogreactie.
  Daarom zullen we vorming geven aan onze militanten,en daar kan dan uitgebreid worden ingegaan op elk mogelijk thema.

 8. eddy said

  Beste kameraad NeoMil

  U reacties zijn in lijn met wat het N-SA zoal denkt,dus je gaat je boekje niet te buiten.
  Zelf als jij of iemand anders dingen op deze reactiemodule plaatst die niet stroken met wat wij als algemene lijn aanhouden dan is daar niks mis mee.
  Zo lang de reacties maar bijdragen aan het denkproces en er voor zorgen dat er nagedacht word over de verschillende materies mag onze blog als geslaagd worden beschouwd.

 9. yvan coel said

  Ik denk dat neomil zich teveel verliest in filosofische beschouwingen.Ik wil nog altijd zien wat er CONCREET aan het huidig systeem zou veranderen en hoe dat de huidige situatie zal verbeteren.Ons economisch systeem is immers allang geen kapitalistisch systeem meer.

 10. NeoMil said

  Ten eerste, ik baseer me op ideologie, iets dat sinds de val van de muur nagenoeg verdwenen is. Dat ik niet in detail treed is omdat ik in dit geval bronnen zou moeten gaan citeren die u dus toch niet zal lezen. N-SA zal dat mettertijd wel doen dus zal u dan alsnog de kans tot verlichting krijgen.

  Ten tweede, als mijn metapolitiek u tegenspreekt, welja voor mij moet alles op elkaar afgestemd zijn en is er dus geen sprake van ‘economisch links’ en ‘sociaal rechts’ of omgekeerd. Of simpel gesteld, filosofie overlapt met ideologie welke weer overlapt met economie.

  Of ons economisch systeem kapitalistisch is hangt van uw definitie van kapitalisme af. Vrije markt is het niet als u dat bedoelt.

 11. voorhoede said

  Yvan, ik zou geen enkel probleem hebben met meningverschillen, maar u bent op zijn zachtst gezegd weinig open van geest… :s

  Het is hier inderdaad niet de beste gelegenheid voor filosofische uiteenzettingen (een terechte opmerking). Maar “filosofie” is weldegelijk noodzakelijk. Hiermee bewijst u eens te meer in welk bedje de Vlaamse Beweging ziek is. Er is geen “filosofie” (lees: onderbouwing, beschouwing) meer. In de meeste discussies bewijst u dat ook.

  U wilt zomaar oplossingen zonder dat de diepere oorzaken u veel kunnen schelen. Politieke actie zou slechts de speerpunt mogen zijn van een hele onderliggende beoordeling en beschouwing. Laat het ons erop houden dat het concrete (de oplossing) alleen kan voortkomen uit het abstracte (de analyse, de theorie).

  U verwacht van ons onmiddellijk kant-en-klare oplossingen. Ik kan begrijpen dat uw verwachtingen t.a.v. ons misschien hooggespannen zijn, maar we zijn ook weer geen partij. 😉 Het gemakkelijke denken en de valse zekerheden zijn inderdaad bij partijen te vinden. En we bevinden ons inderdaad nog in een “denkproces”, zoals Eddy al zei.

 12. yvan coel said

  Mensen mogen voor mijn part filosoferen zoveel ze willen maar op een bepaald moment moet ge concreet kunnen zeggen waar ge voor staat en daar worden dan beleidsmaatregelen mee bedoeld.
  Het is niet voldoende algemene beginselen te formuleren,de ware test is de omzetting naar de praktijk anders blijft het allemaal vrijblijvend.
  Sommigen hebben blijkbaar moeite met kritiek.Geen goede eigenschap want in het politieke debat zal het er nog scherper aan toe zeker als men zich tot het volk wil richten.Dat laatste zal niet tevreden zijn met filosofische uiteenzettingen.

 13. NeoMil said

  Yvan, u bent een geval (woordgebruik niet verkeerd opvatten) waar de algemene beginselen van een economisch alternatief nog ontbreken, dus dan is het een beetje logisch dat ik u de diepere basis probeer duidelijk te maken in plaats van de praktische uitwerking. Vlaams Belang (en andere democratische partijen) richt zich enkel op de praktische uitwerking van zaken, op de symptomen. Dit door hoofddoekverboden, geldtransferts en criminaliteit als peilers naar voren te schuiven of binnen het huidig economisch kader beleidsbeslissingen te verdedigen.

  Het omzetten van de theorie naar de praktijk is doenbaar, anders zou de theorie er niet zijn geweest. Het interbellum heeft dat in diverse plaatsen deels getoond dus ik verwijs u voor een praktische uitwerking graag door naar die periode. Voor mij vormen deze gevallen op economisch vlak alleszins een degelijke referentie, doch wil ik hier niet te ver op ingaan om de N-SA geen stigma op te werpen. Ook zijn er veel moderne denkers omtrent die nog een gat in mijn cultuur blijven tot mijn spijt. Voorhoede zal mij nu wel willen kielhalen (niet geheel onterecht wellicht) maar ik ga het woord toch even in de mond nemen zodat u iets concreets heeft om te googlen: Distributism.

  Oh, en uw laatste commentaar is niet meer dan provocatief in aard en daarbij geheel onnodig. Ik zal ophouden me aan uw gebrek aan basis op dit vlak te ergeren maar dan moet u zich hier wel voor open durven zetten en niet alle kritiek irrelevant terugkatapulteren. Dat truukje van u is op zijn minst gezegd doorzichtig geworden.

 14. yvan coel said

  Neomil zal toch ooit moeten overgaan tot formulering van concrete voorstellen want daar zal het uiteindelijk om gaan.Wij wachten af.

 15. NeoMil said

  Zucht, u wacht af tot ik de zaken in een paar zinnetjes ga samenvatten die danig reductionistisch gesteld zijn dat u onmiddelijk simplistische kritiek erop kan geven waardoor dit een uitputtingsslag wordt. Dat kan u beter op een forum vragen, ik besteed die tijd liever aan fatsoenlijke studies daarover te lezen zodat ik er uiteindelijk degelijke syntheses over kan schrijven. Maar zover ben ik nog niet op dit moment.

  U haalt overigens de NPD graag aan als voorbeeld, ik vraag me in uw geval af waarom, gezien u blijkbaar nog nooit het economisch programma van de NPD heeft bekeken dat (hoewel nog altijd te liberaal voor mij) toch niet zo doorsnee is. Om hun geopolitiek standpunt kan het toch niet zijn 😉

  Conclusie: Mettertijd zullen er genoeg publicaties verschijnen hieromtrent, tot dan moet u maar een beetje geduld hebben of tenminste de moeite doen zelf op ontdekkingstocht te gaan.

 16. yvan coel said

  Ik ben ervan overtuigd dat ideeën zoals distributisme en corporatisme in de huidige context zelfs niet meer zouden ontstaan omdat we niet meer in het wilde kapitalisme leven.Ons sociale overlegmodel wil ik nog eens iemand zien verbeteren.

 17. yvan coel said

  Ik vind het NPD een voorbeeld voor een nationalistische partij.Op het sociaal-economisch programma heb ik niet meer dan een paar piepkleine meningsverschillen.Ik vind bijvoorbeeld dat winstdeelname vrij moet beslist worden tussen vakbonden en werkgevers.De vakbonden moeten zelf beslissen of ze dat willen.
  Op het vlak van de geopolitiek hebben de duitse nationalisten nog altijd een kater overgehouden aan wo2.Bij hen kan men dat nog begrijpen.Aan de macht gekomen zouden ze wel anders handelen.
  Het NPD is in ieder geval een voorbeeld voor hoe een alternatief voor het VB er zou moeten uitzien.

 18. NeoMil said

  U bent overtuigd van zaken waar u weinig (even googlen en dan beslissen telt niet) tot geen kaas van heeft gegeten. Dat is waar ik overtuigd van ben en dat is waar ik hoop dat het ideologische werk van de N-SA verandering in kan brengen. Ik heb niet meer te zeggen als reactie op dit bericht dat meerwaarde zou kunnen bieden dus laat ik het hierbij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: