Nieuw-Solidaristisch Alternatief!

Het identitair en revolutionair verzet! – Weg van de Wetstraat, op naar de Volksstaat!

Archive for the ‘traditie en revolutie’ Category

Drie-eenheid

Posted by voorhoede op 13 juni, 2008

Basisbehoeften zijn gelijk
Maar maakt behoefte ook gelijk?
En gelijkheid kan niet generaliserend zijn
Want wat is dan de norm?
Betekent het begrip gelijkheid
Voor iedereen hetzelfde?
Is het niet veeleer een woord
Dat alleen maar suggereert
En je een vals gevoel van samenhorigheid geeft?
Omdat het een illusie voedt
En algemene schuldgevoelens op die manier
Onder één noemer kunnen samengevoegd
Gevoelens die je vaak niet echt hebt
Maar die je aangepraat worden
Om je zo deelachtig te maken van collectieve schuld
Want zo worden we verplicht
Om de grote gelijkmaker te omhelzen
En zijn er geen andere wegen meer open?
Willen we allen hetzelfde?
Een dodende gelijkheid?

En we hebben dezelfde rechten
Alleen is de vraag wie die rechten geeft
Want recht heeft vele namen en vele vaders hebben ze te geef
Is het niet je recht om vrij te leven
Te leven met wie je rechten deelt?
Maar moet dan niet eerst beslist
Hoeveel er van die rechten worden verdeeld?
Tasten rechten geen fundamentele vrijheden aan?
En wat met dat recht
Dat stelt dat je nergens voor hoeft te staan
Wordt het dan geen onrecht?
Voor hen die zich dat anders dromen
De dialectiek van het recht
Is dat geen zwerende en etterende wond
Die bijwijlen behoorlijk kan stinken?
Als recht al collectief kan zijn, dan alleen als volksrecht
Waar kan het anders op gebaseerd zijn?
Toch niet op het individualisme?
Op het Ik-recht?
Als het dat maar zou betekenen
Dan leven we eigenlijk in een jungle
Dan heeft dat recht
Niet eens bestaansrecht
Dan is het alleen maar een vegeterend onrecht
Een onding waar allerlei giftige padden op groeien
En toch pleit ook ik voor recht
Het recht dat ons kan samensmeden tot volk
Dat is gerechtigheid

En leiden vrijheid en recht niet tot plicht?
En moet die plicht niet leiden tot het bouwen aan een toekomst?
De plicht die je tegenover anderen hebt, goed
Maar maatschappij en toekomst
En wie daartoe al of niet behoort
Moet dat niet eerst bepaald?
Is dat niet onze eerste plicht?
Denk niet dat men eindeloos plichten kan delen
Want dan worden de verplichten rechteloos
Plicht is voor velen een verre grijze streep
Ver aan de horizont
Voor velen is die horizont zelfs comfortabel ver verwijderd
Verwijderd van het dwingende karakter
Van het gebiedende van plicht
De massa streeft ook niet naar plicht
Ze is niet geïnteresseerd
Ze vindt het maar niks
Het is te lastig
Ze ziet het als een belemmering
Het lijkt haar vervelend en nutteloos
Het woord alleen al: plicht
Dat tast toch je persoonlijkheid aan?
En moeten we plicht niet zien als rem?
Ja, dat roept zij
Een rem op zelfontplooiing
En is het niet lastig om aan plichten te voldoen?
Is het niet gewoonweg stom?
Maar vooral:
Is het niet in strijd
Met gelijkheid
En gerechtigheid?
Of vormt het integendeel
Eén drie-eenheid?

Donald

Advertenties

Posted in algemeen, poëzie, traditie en revolutie | Getagged: , , , , | Leave a Comment »

Oriëntaties

Posted by voorhoede op 13 juni, 2008

Op 11 juni 1974 verliet de Italiaanse traditionalist Julius Evola het tijdelijke voor het eeuwige. We halen daarom nog eens Oriëntaties boven, een geschrift dat hij destijds opstelde voor de naoorlogse generatie politieke militanten. Het is tot op vandaag het enige geschrift uit zijn rijke oeuvre dat ooit naar het Nederlands werd vertaald.

Oriëntaties

Het is overbodig zich, omtrent de schimmen van een of ander optimisme, illusies te maken: Hic et nunc staan we aan het eind van een cyclus. Reeds eeuwenlang, eerst onmerkbaar, dan met de beweging van een glijdende massa, hebben talloze krachten in het Westen elke normale en legale menselijke organisatie vernietigd, en hebben ze alle verheven opvattingen over levenskunst, over handelen, kennen en strijden vervalst. Deze decadentie, haar richting en haar snelheid werden ‘vooruitgang’ genoemd. Voor die ‘vooruitgang’ werden hymnen aangeheven en men smeedde zich de illusie dat die beschaving – die er een is van materie en machines – dé beschaving bij uitstek was, aan dewelke de hele wereldgeschiedenis bij voorbaat ten deel was gevallen.

Op het vlak van de naties en van de drijvende krachten gaf de recenste periode – vooral na de Tweede Wereldoorlog – een voor zichzelf sprekend voorbeeld van wat W.Wundt de ‘heterogenese van de gevolgen’ heeft genoemd. Alles lijkt er op te wijzen, dat krachten ontsnapt zijn uit de handen van wie ze verwekten, processen in gang zetten die dan weer stromingen verwekken die geheel verschillen van de oorspronkelijke doeleinden, in een spel van actie en reactie, en van schokken met terugwerkende kracht. Invloeden achter de schermen der grijpbare realiteit hebben zeker deel gehad in dit alles, en werkten voor heel het Westen in ontbindende zin.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, italië, traditie en revolutie, vorming | Getagged: , , | Leave a Comment »

Revolutie

Posted by voorhoede op 11 juni, 2008

Als de massa de geest benijdt
De kudde de herder afwijst
Dan dreigt het gevaar
Van de stuurloosheid

Als de massa de leidraad is
Zakt het peil
Tot aan de rand
Van de afgrond

Een brand begint klein
In het begin kan men hem nog omschrijven
Maar hij verwarmt zichzelf
Aan een onbedwingbare
En onstuitbare moed

Tot de explosie volgt
Razend gaat hij dan tekeer
Maar als de gloed uitgedoofd is
Dan wil men alles onbeschadigd zien
Dan weent de massa
Ze wil liever terug
Naar de tijd voor de brand

Donald

Posted in algemeen, poëzie, traditie en revolutie | Leave a Comment »

Unheilig – Maschine

Posted by voorhoede op 28 mei, 2008

“[D]e industrie is niet alleen de toepassing van de wetenschap, toepassing waarvan die laatste – op zichzelf – totaal onafhankelijk zou moeten zijn. Zij wordt er de bestaansreden en de rechtvaardiging van, zodanig dat hier nogmaals de normale betrekkingen omgekeerd blijken te worden. Datgene waarop de moderne wereld al haar krachten heeft toegepast, zelfs wanneer ze heeft beweerd aan wetenschap op haar manier te doen, is in werkelijkheid niets anders dan de ontwikkeling van de industrie en het ‘machinisme’. En door zo de materie te willen beheersen en haar naar hun gebruik te buigen zijn de mensen er alleen in geslaagd zich er de slaven van te maken. Zoals we in het begin zeiden: niet alleen hebben ze hun verstandelijke (als het nog toegelaten is zich van dat woord te bedienen in een dergelijk geval) ambities beperkt tot het uitvinden en bouwen van machines, maar ze zijn uiteindelijk zélf machines geworden. Inderdaad, de ‘specialisatie’ – zo geroemd door bepaalde sociologen onder de naam ‘arbeidsverdeling’ – heeft zich niet alleen opgedrongen aan geleerden, maar ook aan technici en zelfs aan arbeiders, en voor die laatsten is elke verstandelijke arbeid op die manier onmogelijk gemaakt. Heel anders dan de ambachtslui van vroeger, zijn zij niets anders dan de bedieners van machines. Zij vormen als het ware één geheel ermee. Zij moeten onophoudelijk – op een volledig mechanische manier – bepaalde gedetermineerde bewegingen herhalen om het minste tijdverlies te vermijden. Altijd dezelfde en altijd volbracht op dezelfde manier. Zo willen het tenminste de Amerikaanse methodes die aanzien worden als de hoogste graad van ‘vooruitgang’. Inderdaad, het gaat er alleen om zoveel mogelijk te produceren. Men bekommert zich weinig om de kwaliteit, het is enkel de kwantiteit die belangrijk is. We komen eens te meer terug op dezelfde vaststelling die we al gemaakt hebben in andere domeinen: de moderne beschaving is waarlijk wat men een kwantitatieve beschaving kan noemen, wat niets anders is dan een andere manier om te zeggen dat zij een materiële beschaving is”.

René Guénon, La crise du monde moderne, p. 153

Posted in citaten, frankrijk, media, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Kali Yuga

Posted by voorhoede op 16 mei, 2008

“Welnu, met betrekking tot de weg waarop wij net gezinspeeld hebben, gaat het erom te zien tot op welk punt men voordeel kan halen uit de vernietigende omwentelingen; om te zien tot op welk punt het onmenselijke karakter van de activistische en realistische wereld, dankzij een innerlijke standvastigheid en een oriëntering naar de transcendentie, niet een weg naar het ondermenselijke – het geval voor het merendeel van de meest recente vormen – zou kunnen begunstigen, maar de ervaring van een hoger leven en een hogere vrijheid.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in citaten, italië, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Mes Aïeux – Dégénérations

Posted by voorhoede op 12 april, 2008

Posted in media, québec, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

NSV bereikt het Verre Oosten! (N-SA reist mee)

Posted by voorhoede op 26 maart, 2008

Zentropa is een concept dat identitaire nationalisten over heel Europa tracht te verenigen onder de drie principes trouw, schepping en geloof. Door haar verfrissende aanpak is Zentropa tot een begrip uitgegroeid bij nationalisten over heel Europa en heeft het ondertussen ook een afdeling in het Verre Oosten bijgekregen.

Zentropa Asia biedt zowat hetzelfde voor de identitaire Aziaat als Zentropa voor de identitaire Europeaan. Europeanen met een interesse in het Verre Oosten kunnen zich erop verheugen dat Zentropa Asia veelal in het Frans is, net als Zentropa zelf.

 

Vorige week nog kwam Nationaal Censor Thierry Vanroy in contact met de mensen achter Zentropa Asia. Thierry is al jaren geobsedeerd door de Aziatische culturen en dan nog wel vooral Japan, daarom heeft Zentropa Asia een vraaggesprek met hem afgelegd over zijn fascinering voor manga en anime, en waarom hij vindt dat meer Europese nationalisten deze interesse moeten opnemen.

 

Zentropa Asia en Novopress hebben het vraaggesprek in het Frans en het Engels, hier op nationalisme.info is het nu ook naar het Nederlands vertaald.

 

Nationalisme en manga’s: een vraaggesprek met Thierry Vanroy

Posted in china, japan, jeugd, studenten, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Nationalisme en manga’s

Posted by voorhoede op 26 maart, 2008

Posted in china, japan, jeugd, studenten, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Tegen het modernisme…

Posted by reteip op 5 februari, 2008

Posted in propaganda, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , | Leave a Comment »

Alternatief Verzet…

Posted by drietand op 5 februari, 2008

Posted in propaganda, traditie en revolutie | Getagged: , , | Leave a Comment »

Nieuwe middeleeuwen gevraagd

Posted by voorhoede op 29 januari, 2008


Nieuwe middeleeuwen gevraagd
Baron Julius Evola: Heidnischer Imperialismus

In 1933 verscheen in Duitsland het eerste deel van een nieuw boek van Oswald Spengler: Jahre der Entscheidung. Het bericht van die verschijning op zichzelf was voldoende om dadelijk de belangstelling gaande te maken, omdat men kon verwachten, dat de philosoof van de ‘Untergang des Abendlandes’ zich hier zou moeten uitspreken over zijn houding ten opzichte van de nationale ‘revolutie’ in Duitsland. Inderdaad is men niet zonder reden nieuwsgierig geweest; Spengler bleef niet alleen zijn beginselverklaring allerminst schuldig, maar hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om een felle aanval te richten tegen het nationaal-socialisme, die, als hij Spengler niet geweest ware, hem zonder twijfel in het concentratiekamp, en zijn boek op de index van het Derde Rijk zou hebben gebracht. Hoewel Spengler zich natuurlijk ingenomen toonde met de val van het régime van Weimar, dat hij immers steeds bestreden had, gaf hij zonder omslag te kennen, dat het lawaai van de feestvieringen der overwinnaars hem een bedenkelijk symptoon leek. ‘Elementen komen aan de macht, die het genieten van die macht als resultaat beschouwen en de toestand, die slechts voor ogenblikken te verdragen is, zouden willen bestendigen. Juiste gedachten worden door fanatici tot in het onzinnige opgejaagd. Wat als beginstadium grote dingen beloofde, eindigt in tragedie of comedie.’ En verder: ‘Duitsland is in gevaar…. De overwinning van Maart was te gemakkelijk om de overwinnaars omtrent de omvang van het gevaar, zijn oorsprong en zijn duur de ogen te openen.’ De scherpste uitlatingen over de autarkie, het anti-individualisme (‘de apotheose van het kudde-instinct’), de rassenleer (‘Wie te veel over ras spreekt, die heeft geen ras meer…. Rassenzuiverheid is een grotesk woord’) en de ‘hysterie van programma’s en idealen’ vormden het accompagnement van deze aanval. In plaats van de nationaal-socialistische ‘Führer’ stelde Spengler tenslotte de legerdictator, steunend op een sterk en geoefend beroepsleger, zulks op grond van een vergelijking met het verloop van zaken in de antieke cultuur. ‘Legers en niet partijen zijn de toekomstige vorm van macht’; de officieren zijn de dragers der voorname tradities; in de toekomst zijn de grote beslissingen van de militairen, niet van de politici met hun overschatting van de economie, te verwachten. Mij baserend op deze en dergelijke formuleringen noemde ik in een opstel in de N.R.C. van 20 September 1933 Spenglers laatste boek ‘het boek van de Rijksweer’; en ik vroeg mij af, ‘of en in hoeverre de autoriteiten van het beroepsleger achter de publicatie van dit betoog staan, dat het Hitleriaanse régime aanklaagt met een vrijmoedigheid, die zelfs een botte censuur nauwelijks kan zijn ontgaan’.

 

Lees de rest van dit artikel »

Posted in boeken, duitsland, italië, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , | 27 Comments »

Evola: van de loopgraaf tot dada

Posted by voorhoede op 29 januari, 2008

Posted in italië, kunst, media, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Rebel with a cause!

Posted by voorhoede op 27 januari, 2008

Posted in italië, media, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Herinnering aan Duitsland

Posted by voorhoede op 20 januari, 2008

I
Een offer ontleende zijn zin aan een wederkerigheid tussen degene die het offer aanbood en de instantie die het ontving.
Je offerde wanneer je daardoor een gunst retour verwachtte.
De aarde kreeg je eerste veldvruchten, want anders kon zij, beledigd door het ritsen van de ploeg, je oogst schaden.

Volgens Theophrastus was het offer een gift die een tegengift terugverlangde. Alleen in zeldzame gevallen diende het uitsluitend de verering van de goden.
Sacrale tijden werden beheerst door het offer. Na het ‘mythische’ tijdperk kwam – aangekondigd door Herodotus – het historische. Het sacrale offer raakte in onbruik, maar een offer voor de staat bleef mogelijk: het offer van het leven voor het vaderland.

Vandaag de dag is de aarde een Riesentankstelle en de staat een economische grootheid.
Daarvoor valt niets te offeren. Het woord en zijn grammatica zijn zinloos geworden.

II
Zie Das Buch vom deutschen Freikorpskämpfer, een verzamelwerk van Ernst von Salomon over de Duitse vrijwilligerskorpsen na de Eerste Wereldoorlog en verbaas je, wanneer je je niet laat afschrikken door je humane rechtsgevoel, je democratische afkeer van dictatuur of je fijngevoelig pacifisme.
Verbaas je over de vlaggen, ordetekens, staalhelmen en pompeuze grafmonumenten, maar meer nog over de taal waarin de terroristische partizanenstrijd ter wille van de nationale staat Duitsland aan het woord komt.

Je bevindt je tegenover een betekeniswereld die je zo vreemd is dat de woorden ervan je niet kunnen raken.
Al snel doe ik Von Salomons woorden af als romantiek en verheerlijking van geweld. De bijbehorende beelden zijn edelkitsch. Heroïek die zichzelf heeft overleefd.
Doe ik mij zelf en dat tijdperk tekort?

In Het stierenoffer, dat betrekking heeft op de vrijkorpsen en de NSDAP, en in De keisnijder van Fichtenwald, dat opkomst en neergang van het nationaal-socialistische Duitsland verhaalt, volgt Louis Ferron de schaduwen van Duitsland zonder zich als vanzelfsprekend te identificeren met de overwinnaars.

Lees de rest van dit artikel »

Posted in duitsland, traditie en revolutie | Getagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

De laatste toespraak van Mishima

Posted by voorhoede op 13 januari, 2008

 

“Het Zelfverdedigingsleger heeft dit oneerbare kruis van zakenlieden jarenlang zonder protest gedragen en zich vermomd alsof zij geen soldaten waren maar politieagenten; dit getuigt van zijn onwrikbare loyaliteit, maar de droom der jeugd van een Japan dat weer groot zal zijn in de oude zin van eer en eenvoud ging verloren. Onze bossen en onze bergen, onze zeeën en meren worden verpest door fabrieken, en daar waar wij vroeger naar parels doken, sterft thans de helft van een vissersdorp aan door olie vergiftigde vissen zonder dat wij er een traan over vergieten.

Wij geloven dat het Zelfbeschermingsleger zich tegen dit verderf zou verzetten. Maar dan zal het Zelfverdedigingsleger eerst zelf moeten ontwaken, om de zin van ons geliefde oude Japan en zijn tradities te begrijpen.

Omdat er reeds veel te veel lege woorden gezegd en gedrukt zijn, wil ik heden op de wijze der oude samoerai sterven.

Wanneer gij ook iedere dag tot sterven voor de verdediging van ons dierbaar vaderland bereid zijt, verzoek ik U, mijn vrienden, mijn voorbeeld te volgen, opdat gij als veertig ronin, als echte samoerai, als verdedigers van de geest van Japan, de geschiedenis ingaat. Om het volk weer wakker te maken en het leger bewust te maken van zijn taak hebben wij besloten tot deze aktie”.

Yukio Mishima

(Vert. Jef Last, in: Frans Boenders, Yukio Mishima, p. 21)

Posted in japan, traditie en revolutie | Getagged: , , , , | 4 Comments »